فانکشن ژنراتور 2019-12-23T12:58:48+03:30

فانکشن ژنراتور- Function Generator

 • قابل برنامه ریزی از 100mHz تا 5MHz

 • 5 شکل موج تولیدی

 • سرعت نمونه برداری20MSa/s

   

 • قابل برنامه ریزی از 100mHz تا 5MHz

 • 5 شکل موج تولیدی

 • سرعت نمونه برداری20MSa/s

 • نوع مدولاسیون AM/FM/FSK

 • فرکانس متر

   

 • قابل برنامه ریزی از 100mHz تا 12MHz

 • 5 شکل موج تولیدی

 • سرعت نمونه برداری20MSa/s

   

 • قابل برنامه ریزی از 100mHz تا 12MHz

 • 5 شکل موج تولیدی

 • سرعت نمونه برداری20MSa/s

 • نوع مدولاسیون AM/FM/FSK

 • فرکانس متر

   

 • قابل برنامه ریزی از 100mHz تا 25MHz

 • 5 شکل موج تولیدی

 • سرعت نمونه برداری20MSa/s

   

 • قابل برنامه ریزی از 100mHz تا 25MHz

 • 5 شکل موج تولیدی

 • سرعت نمونه برداری20MSa/s

 • نوع مدولاسیون AM/FM/FSK

 • فرکانس متر

   

 • قابل برنامه ریزی از 100mHz تا 25MHz

 • 5 شکل موج تولیدی

 • سرعت نمونه برداری20MSa/s

 • نوع مدولاسیون AM/FM/PM/FSK/SUM 

 • فرکانس متر