فانکشن ژنراتور 2018-12-16T13:06:41+03:30

فانکشن ژنراتور- Function Generator

 • قابل برنامه ریزی از 100mHz تا 5MHz

 • 5 شکل موج تولیدی

 • سرعت نمونه برداری20MSa/s

  5،000،000 تومان

 • قابل برنامه ریزی از 100mHz تا 5MHz

 • 5 شکل موج تولیدی

 • سرعت نمونه برداری20MSa/s

 • نوع مدولاسیون AM/FM/FSK

 • فرکانس متر

  6،400،000 تومان

 • قابل برنامه ریزی از 100mHz تا 12MHz

 • 5 شکل موج تولیدی

 • سرعت نمونه برداری20MSa/s

  6،600،000 تومان

 • قابل برنامه ریزی از 100mHz تا 12MHz

 • 5 شکل موج تولیدی

 • سرعت نمونه برداری20MSa/s

 • نوع مدولاسیون AM/FM/FSK

 • فرکانس متر

  7،700،000 تومان

 • قابل برنامه ریزی از 100mHz تا 25MHz

 • 5 شکل موج تولیدی

 • سرعت نمونه برداری20MSa/s

  7،900،000 تومان

 • قابل برنامه ریزی از 100mHz تا 25MHz

 • 5 شکل موج تولیدی

 • سرعت نمونه برداری20MSa/s

 • نوع مدولاسیون AM/FM/FSK

 • فرکانس متر

  8،400،000 تومان

 • قابل برنامه ریزی از 100mHz تا 25MHz

 • 5 شکل موج تولیدی

 • سرعت نمونه برداری20MSa/s

 • نوع مدولاسیون AM/FM/PM/FSK/SUM 

 • فرکانس متر

  9،900،000 تومان