حرکت دورانی 2019-10-02T14:43:07+03:30

ماژول جانبی حرکت دورانی RotationMod320

این مجموعه شامل یک موتور DC است که از یک طرف به انکودر روتاری نوری و از طرف دیگر به انکودر مطلق مغناطیسی متصل شده است.