پردازنده ها 2019-01-02T13:51:26+03:30

بوردهای پردازنده سازگار با MiCUP110

  • قابلیت برنامه ریزی با استفاده از ISP

  • قابلیت برنامه ریزی میکروکنترلر با استفاده از پورت USB و پورت Parallel

  • قابلیت برنامه ریزی میکروکنترلر با MATLAB , PIC , AVR , ARM 

  • تطابق نظیر به نظیر شماره پایه‌های میکروکنترلر با شماره کانکتورهای موجود در بورد اصلی

بورد‌های پردازنده سازگار با MiCUP110

PIC-PIC18F452-USB

ARM-LPC1768-USB

AVR-ATmega16-Parallel

AVR-ATmega32-USB

AVR-ATmega64-parallel

AVR-ATmega64-USB

AVR-ATmega64-USB

ARM-ATSAM917S-USB

AVR-ATmega2560-parallel

MATCUP110

FPGA-SPARTAN lll-XC3S400-Parallel

PIC-PIC18F452-Parallel