منبع تغذیه 2018-12-16T13:15:22+03:30

منبع تغذیه جریان مستقیم - DC Power Supply

 • 2 کاناله

 • منبع تغذیه متغیر 32V/3A

  5،300،000 تومان

 • 3 کاناله

 • منبع تغذیه متغیر 32V/3A

 • منبع تغذیه ثابت 5V/3A

  5،800،000 تومان

 • 3 کاناله

 • منبع تغذیه متغیر 30V/6A

 • منبع تغذیه ثابت 5V/3A

 • 4 نمایشگر

 • حفاظت اضافه بار

 • حفاظت اتصال کوتاه

  10،500،000 تومان

 • 3 کاناله

 • منبع تغذیه متغیر 60V/3A

 • منبع تغذیه ثابت 5V/3A

 • 4 نمایشگر

 • حفاظت اضافه بار

 • حفاظت اتصال کوتاه

  10،500،000 تومان