منبع تغذیه 2019-12-23T13:00:11+03:30

منبع تغذیه جریان مستقیم - DC Power Supply

 • 2 کاناله

 • منبع تغذیه متغیر 32V/3A

   

 • 3 کاناله

 • منبع تغذیه متغیر 32V/3A

 • منبع تغذیه ثابت 5V/3A

   

 • 3 کاناله

 • منبع تغذیه متغیر 30V/6A

 • منبع تغذیه ثابت 5V/3A

 • 4 نمایشگر

 • حفاظت اضافه بار

 • حفاظت اتصال کوتاه

   

 • 3 کاناله

 • منبع تغذیه متغیر 60V/3A

 • منبع تغذیه ثابت 5V/3A

 • 4 نمایشگر

 • حفاظت اضافه بار

 • حفاظت اتصال کوتاه