سنسور‌های لینک DC 2019-01-16T14:52:47+03:30

بورد سنسورهای ولتاژ و جریان لینک DC

این بورد جانبی شامل موارد زیر است.

  • سنسور هال قرائت جریان لینک DC

  • سنسور هال قرائت ولتاژ لینک DC