کنترل حلقه بستۀ آنالوگ 2018-08-07T13:11:50+04:30

بورد اصلی کنترل حلقه بسته‌ی آنالوگ Analog Closed Loop

این ماژول شرایط لازم برای پیاده سازی یک حلقه ‌ی کنترلی را فراهم می‌ کند.

  • تولید کنندۀ سیگنال مرجع با شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی

  • مقایسه کنندۀ آنالوگ

  • کنترلر PID 

  • کنترلر Lead/Lag