کنترل حلقه بستۀ آنالوگ 2019-09-28T15:11:45+03:30

بورد اصلی کنترل حلقه بسته‌ی آنالوگ Analog Closed Loop

این ماژول شرایط لازم برای پیاده سازی یک حلقه ‌ی کنترلی را فراهم می‌ کند.