ترانسدیوسر 2019-09-28T15:05:03+03:30

بورد اصلی ترانسدیوسر Transducer

در این ماژول، مدارات لازم برای پیاده‌سازی ترانسدیوسرها و ترانسمیترهای صنعتی پیاده‌سازی شده است.