سیگنال کاندیشنر 2018-10-03T09:51:17+04:30

بورد اصلی سیگنال کاندیشنر Signal Conditioner

این ماژول برای تغییر دامنه‌ی سیگنال‌ها، تغییر آفست و حذف نویزهای احتمالی استفاده میشود.

  • تقویت کننده با بهرۀ قابل تغییر تا حداکثر 1000

  • فیلتر پایین گذر باترورث

  • مدار Zero-Span 

  • فیلتر پایین گذر باترورث