سیگنال کاندیشنر 2019-09-28T15:07:09+03:30

بورد اصلی سیگنال کاندیشنر Signal Conditioner

این ماژول برای تغییر دامنه‌ی سیگنال‌ها، تغییر آفست و حذف نویزهای احتمالی استفاده میشود.