رطوبت 2019-10-02T14:43:48+03:30

ماژول جانبی رطوبت HumidMod720

در این ماژول رطوبت ایجاد شده توسط یک دستگاه بخور آب سرد، اندازه‌گیری و کنترل می‌شود.

  • در این ماژول رطوبت ایجاد شده توسط یک دستگاه بخور آب سرد، اندازهگیری و کنترل میشود.

  • سنسور رطوبت دیجیتال 

  • سنسور رطوبت آنالوگ

  • نمایشگر رطوبت 

  • مخزن بخور سرد