سطح مایع 2019-10-02T14:43:38+03:30

ماژول جانبی سطح مایع levelMod620

با استفاده از این ماژول میتوان اندازه‌گیری و کنترل سطح مایعات را انجام داد.

  • با استفاده از این ماژول میتوان اندازهگیری و کنترل سطح مایعات را انجام داد. در این ماژول از یک استوانۀ مدرج به همراه شیر خروجی استفاده شده است. برای اندازهگیری سطح نیز از سنسور مغناطیسی و لول سوئیچ استفاده میشود.

  • لول سوئیچ 

  • سنسور سطح سنج مغناطیسی

  • استوانه مدرج به همراه شیر کنترلی 

  • مخزن آب