نیرو 2019-10-02T14:43:27+03:30

ماژول جانبی نیرو ForceMod520

برای اندازه‌گیری نیرو از دو سنسور مختلف در کنار وزنه‌های استاندارد استفاده میشود.

  • برای اندازه‌گیری نیرو از دو سنسور مختلف در کنار وزنه‌های استاندارد استفاده میشود.

  • Strain Gauge
  • Load Cell