نیرو 2018-10-03T09:56:35+04:30

ماژول جانبی نیرو ForceMod520

برای اندازه‌گیری نیرو از دو سنسور مختلف در کنار وزنه‌های استاندارد استفاده میشود.

  • برای اندازه‌گیری نیرو از دو سنسور مختلف در کنار وزنه‌های استاندارد استفاده میشود.

  • Strain Gauge
  • Load Cell