منبع تغذیه 2019-09-28T15:47:58+03:30

بورد اصلی منبع تغذیه Power Supply

این ماژول وظیفه‌ی تولید ولتاژهای رگوله شده با حفاظت‌ها لازم مورد نیاز برای ماژول‌های دیگر را بر عهده دارد.

  • این ماژول وظیفۀ تولید ولتاژهای رگوله شده با حفاظت ها لازم مورد نیاز برای ماژولهای دیگر را بر عهده دارد.

  • ولتاژهای خروجی آن عبارتند از : 12V, +11V, ±5V+