منبع تغذیه 2019-09-28T15:47:58+03:30

بورد اصلی منبع تغذیه Power Supply

این ماژول وظیفه‌ی تولید ولتاژهای رگوله شده با حفاظت‌ها لازم مورد نیاز برای ماژول‌های دیگر را بر عهده دارد.