منبع تغذیه 2018-08-07T10:25:07+04:30

بورد اصلی منبع تغذیه Power Supply

این ماژول وظیفه‌ی تولید ولتاژهای رگوله شده با حفاظت‌ها لازم مورد نیاز برای ماژول‌های دیگر را بر عهده دارد.

  • این ماژول وظیفۀ تولید ولتاژهای رگوله شده با حفاظت ها لازم مورد نیاز برای ماژولهای دیگر را بر عهده دارد.

  • ولتاژهای خروجی آن عبارتند از : 12V, +11V, ±5V+